Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw begeleidend/behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat naast persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, huisarts e.d.) ook aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding/behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier en heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en reflectie
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Cliënten hebben recht op inzage van het dossier.

Door de behandelovereenkomst/algemene voorwaarden te tekenen geeft u aan dat u kennis heeft genomen van dit document en dat u er mee instemt.

 

TOP